قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- دانشجویان دکترا
دانشجویان دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 • محسن شهروزی، طرح بهینه قابهای فولدی مهاربندی شده به منظور کاهش پاسخهای معادل لرزه‌ای - کاربرد روشهای جستجوی متعین و آماری در ترکیب با نظره نگارها، دانشگاه علم و صنعت ایران، مردادماه 1385. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • مهدی نانی، روشهای گراف تئوریکی برای بهینه‌یابی نوار و پروفیل ماتریسهای سازه‌ای، دانشگاه تبریز، 1373. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • عباس مختارزاده، کاربردهای نظریه گرافها برای تحلیل موثر به روش نیروها، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1375. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • علی داوران، تحلیل خطی و غیرخطی سازه‌های پرعضو با استفاده از مفاهیم نظریه گراف‌ها، پردازش موازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی، دانشگاه علم و صنعت ایران، شهریورماه 1376. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • عباس ایرانمنش، کاربرد شبکه‌های عصبی در بهینه یابی سازه ها، دانشگاه علم و صنعت ایران، پائیز 1377. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • حسینعلی رحیمی بندرآبادی، ساختارهای بهینه ماتریس های سازه‌ای برای تحلیل موثر سازه‌های بزرگ مقیاس، دانشگاه تربیت مدرس، زمستان 1379. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • مرتضی رئیسی دهکردی، آنالیز و طراحی سازه‌های فضاکار گنبدی با شبکه‌های عصبی مصنوعی، دانشگاه علم و صنعت ایران، شهریورماه 1382. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • علی جعفروند، تحلیل و طراحی بهینه سازه‌های فضاکار تاشو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تابستان 1377. (استاد مشاور: دکتر علی کاوه)
 • وحید کلاتجاری، بهینه یابی خرپاها با استفاده از الگوریتم ژنتیکی و روش جبری نیروها، دانشگاه علم و صنعت ایران، زمستان 1382. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • حسین رحامی، بهینه یابی ترکیباتی در مکانیک سازه ها، دانشگاه علم و صنعت ایران، زمستان 1385. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • خلیل پاریاب، کاربرد تئوری گرافها برای تعیین مقادیر و بردارهای ویژه در سیستمهای سازه‌ای، دانشگاه علم و صنعت ایران، پائیز 1383. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • جعفر کیوانی، طراحی و تحلیل شبکه‌های دولایه‌ای با استفاده از بهینه‌یابی و شبکه‌های عصبی، دانشگاه علم و صنعت ایران، زمستان 1381. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • کامبیز کوهستانی، تحلیل بهینه مدلهای اجزاء محدود به روش نیروها، دانشگاه تبریز، بهمن ماه 1387. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • سعید شجاعی باغینی، تحلیل و طراحی بهینه سازه‌ها با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان، دانشگاه علم و صنعت ایران، زمستان 1386. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • مهدی یوسفی، رفتار دینامیکی برجهای سازه‌های ناقوسی در وضعیت زلزله، دانشگاه فنی وین، ژانویه 2008. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • محسن جهانشاهی، تحلیل بهینه سازه‌های اسکلتی با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و کلونی مورچه ها، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهرماه 1387. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • محمدعلی سیاری نژاد، ترکیب و افراز گرافها در مسائل مقادیر و بردارهای ویژه مدل‌های متقارن، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهرماه 1388. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • مریم داعی، کاربردهای الگوریتمهای ابتکاری در مسائل مکانیک سازه‌ها، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهرماه 1388. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • لیلا شهریاری، تقارن و فرم‌های کانونیکال برای تحلیل فرکانسها و بار کمانشی سازه‌های اسکلتی از طریق روش تغییرمکانها، دانشگاه علم و صنعت ایران، آبان ماه 1388. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • بهنوش سلیم بهرامی، کاربردهای ضربهای گراف در مسائل مقادیر و بردارهای ویژه سازه‌های منظم و متقارن، دانشگاه علم و صنعت ایران، اسفند 1388. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • مزدک نیکبخت، تحلیل تقارن و نظم در سازه‌ها با استفاده از تئوری گروپ، نظریه گراف و جبر خطی، بهمن ماه 1389، دانشگاه علم و صنعت ایران. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • مهدی نوری، گسترش کاربرد فرمهای کانونیکال و ضرب گرافها در حل مسائل ویژه‌ی منظم و تکراری مکانیک سازه‌ها، آذر 1389، دانشگاه تبریز.  (استاد: دکتر علی کاوه)
 • سیامک طلعت‌اهری، گسترش و ترکیب روشهای فراکاوشی برای بهینه‌یابی سازه‌های بزرگ مقیاس، دانشگاه تبریز، اسفند 1389.
 • هادی فضلی، روشهای حل مقادیر و بردارهای ویژه برای سازه‌های با ویژگی‌های منظم، دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر 1390.
 • کریم لک‌نژادی، در حال انجام، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • بابک علی‌نژاد، ضرب گرافها و بهینه‌یابی فراکاوشی در تحلیل و طراحی سازه‌ها، دانشگاه علم و صنعت ایران، خرداد 1391. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • حسین معز، در حال انجام، دانشگاه تبریز. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • مازیار فرزام، در حال انجام، دانشگاه علم و صنعت ایران. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • محسن کلاته آهنی، در حال انجام، دانشگاه علم و صنعت ایران. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • محمدسجاد مسعودی، در حال انجام، دانشگاه علم و صنعت ایران. (استاد: دکتر علی کاوه)
 • کاظم شاکری، تحلیل پوش اور مودال به هنگام شونده جهت ارزیابی لرزه‌ای سازه‌ها، دانشگاه علم و صنعت ایران، دی ماه 1387. (استاد: دکتر محسنعلی شایانفر)
 • سعید محمدزاده، برآورد قابلیت اعتماد پلهای بتنی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1381. (استاد: دکتر محسنعلی شایانفر)
 • مهرداد کیمیایی، تحلیل دینامیکی غیرخطی اندرکنش خاک - شمع - سازه سکوهای دریایی تحت تاثیر ارتعاشات ناشی از زلزله، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383. (استاد: دکتر محسنعلی شایانفر)
 • منصور قلعه‌نوی، روابط مشخصه در تحلیل غیرخطی سازه‌های بتن آرمه با درنظر گرفتن اثرات پیوستگی لغزش و خوردگی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383. (استاد: دکتر محسنعلی شایانفر)
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=57.9366.13590.fa
برگشت به اصل مطلب