قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار آموزشی - پژوهشی
پراستنادترین مقاله در سال 2010

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مقاله آقای دکتر علی کاوه و مهندس سیامک طلعت‌اهری که در مجله کامپیوترها و سازه‌ها انتشار یافته، جزء 10 مقاله‌ای شناخته شده در سال 2010 که بیشترین استناد به آنها بعمل آمده است (Hot Paper) .

Kaveh A. and Talatahari S., Particle swarm optimizer, ant colony strategy and harmony search scheme hybridized for optimization of truss structures , Computers & Structures, Volume 87, Issue 5-6, 2009, pp. 267-283.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10635.19579.fa.html
برگشت به اصل مطلب