قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار آموزشی - پژوهشی
انتشار کتاب علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/20 | 
کتاب جدید دکتر علی کاوه و مهندس وحیدرضا مهدوی توسط انتشارات اشپیرینگر به چاپ رسید.

Colliding Bodies Optimization Extensions and Applications
A. Kave and V.R Mahdavi
by Springer June 2015

For more information click here.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10635.39888.fa.html
برگشت به اصل مطلب