قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- معرفی آزمایشگاهها و کارگاهها
آزمایشگاه مقاومت مصالح

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فهرست اهم عناوین آزمایشهایی که دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران در این آزمایشگاه می‌توانند انجام دهند بشرح ذیل است:

 • تحقیق معادله منحنی تغییر شکل تیرها
 • تعیین ضریب ارتجاعی مصالح یک تیر 
 • آزمایش پیچش (برای تعیین مدول برشی مصالح) 
 • کمانش ستونها 
 • تعیین مرکز برش ناودانی 
 • خمش نامتقارن تیرها 
 • خط تأثیرهای تیر ساده    
 • قوس سه مفصلی  
 • تحلیل قابهای نامعین 
 • تغییر شکل تیرهای منحنی 
 • خط تأثیر قوس دو مفصلی 
 • قوس دو سرگیردار
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10811.19052.fa.html
برگشت به اصل مطلب