قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- مقالات 85
مقالات 85

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • بررسی اثر مقاومت نفوذ مخروطی CPT در ماسه لای‌دار با استفاده از محفظه فشار، محمدحسن بازیار، ISI.

  • بررسی دینامیکی سدهای خاکی با هسته آسفالتی، محمدحسن بازیار، ISI.

  • اثرات حرکت موج در فاکتور کاهش مقاومت برای طراحی سازه‌های نزدیک گسل، غلامرضا قدرتی‌امیری، ISI.

  • ارزیابی روشهای مختلف تعیین پارامترهای لرزه‌خیزی برای شهر تهران، غلامرضا قدرتی‌امیری، ISI.

  • روابط کاهندگی برای ایران، غلامرضا قدرتی‌امیری، ISI.

  • بررسی دینامیکی سدهای خاکی با هسته آسفالتی، محمدحسن بازیار، علمی _ پژوهشی.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.9443.13849.fa.html
برگشت به اصل مطلب