قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- مقالات 86
مقالات 86

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • روشی جدید برای تولید حرکت مصنوعی زمین با استفاده از مدل نامانای کانای - تجیمی و تبدیل ویولت، غلامرضا قدرتی‌امیری، ISI.
  • روشی نو برای تولید رکوردهای مصنوعی زلزله با استفاده از نظریه ویولتها، غلامرضا قدرتی‌امیری، ISI.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.9460.14103.fa.html
برگشت به اصل مطلب