قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- مقالات 88
مقالات 88

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 • Formation of statical basis for efficient force method by ant colony optimization (A. Kaveh, M. Daei)
 • A General Theorem for Adjacency Matrices of Graph Products and Application in Graph Partitioning for Parallel Computing (A. Kaveh, B. Alinejad)
 • Symmetric Space Frames by Factorization of Their Graph Models
 • Weighted Graph Products for Configuration Processing of Planar and Space Structures
 • Factorization of Product Graphs for Graph Partitioning and Domain Decomposition
 • Nodal Ordering for Bandwidth Reduction Using Ant System Algorithm
 • Optimization of Transmission Towers Using Genetic Algorithm
 • An efficient Hybrid Algorithm Based on Harmony Search, Particle Swarm and Ant Colony Strategies for Optimal Design of Structures
 • A Particle Swarm Ant Colony Optimization for Truss Structures with Discrete Variables
 • Non-dominated Archiving Multi-colony Ant Algorithm in Time–Cost Trade-Off Optimization
 • A Four-Node Quadrilateral Element for Finite Element Analysis Via an Efficient Force Method
 • Size Optimization of Space Trusses Using Big Bang–Big Crunch Algorithm
 • Efficient Force Method for the Analysis of Finite Element Models Comprising of Triangular Elements Using Ant Colony Optimization
 • Efficient Graph-Theoretical Force Method for Two Dimensional Rectangular Finite Element Analysis
 • Combinatorial Optimization of Special Graphs for Nodal Ordering and Graph Partitioning
 • Eigensolution of Laplacian Matrices for Graph Partitioning and Domain Decomposition: Approximate Algebraic Method
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10531.18195.fa.html
برگشت به اصل مطلب