قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار آموزشی - پژوهشی
نمایه استنادی علوم قابل دسترس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در فصلنامه آموزش مهندسی ایران با صاحب امتیازی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی بروندادهای علمی مهندسی ایران در نمایه استنادی علوم قابل دسترس از طریق پایگاه اطلاعاتی دایالوگ طی سالهای 1990 الی 2008» (نویسندگان: فریده عصاره، مظفر چشمه‌سهرابی و نفیسه دهقانپور) به چاپ رسیده که در این مقاله دو نمودار به چاپ رسیده که نمودار اول بیانگر نویسندگان ایرانی با بیش از 30 مدرک ثبت شده در پایگاه دایالوگ طی سالهای 1990 تا 2008 بوده و نمودار دوم بیانگر 20 نویسنده اول پراستناد حوزه مهندسی جهان در نمایه استنادی علوم می‌باشد که هر دو نمودار در زیر آمده است. نام استاد علی کاوه عضو قطب علمی پژوهش‌های بنیادین در هر دو نمودار ملاحظه می‌شود. 

    AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10635.19565.fa.html
برگشت به اصل مطلب