قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار کنفرانس‌ها و همایش‌ها
همایش ملی بتن و توسعه پایدار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

همایش ملی بتن و توسعه پایدار

7 الی 8 اردیبهشت 1390

دبیرخانه اجرایی: بوشهر، سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر،

تلفن: 2534944-2525014-0771         نمابر: 2522769

دبیرخانه علمی: بوشهر، دانشگاه خلیج فارس

تلفکس: 4540376-0771

سایت همایش: www.ccipg.ir                           پست الکترونیک: infoATccipg.ir

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10636.19307.fa.html
برگشت به اصل مطلب