قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار کنفرانس‌ها و همایش‌ها
هفدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سازه‌های فضاکار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10636.23832.fa.html
برگشت به اصل مطلب