قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار آموزشی - پژوهشی مجله
Editorial Board

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  Editorial Board

  Editor-in-Chief: Professor A. Kaveh

  Editorial Board (under completion):

  Professor A. Afshar (Iran)

  Professor L.J. Li (P.R. China)

  Dr. A. Bahreininejad (Malaysia)

  Dr. J. Logo (Hungary)

  Professor Ch. Bucher (Austria)

  Professor A. Kaveh (Iran)

  Professor C.M. Chan (Hong Kong)

  Professor M.A. Marino (USA)

  Dr. B. Farshi (Iran)

  Professor H. Nooshin (United Kingdom)

  Professor Z.W. Geem (USA)

  Dr. H. Rahami (Iran)

  Dr. M. Ghasemi (Iran)

  Professor M.P. Saka (Bahrain)

  Dr. S. Gholizadeh (Iran)

  Professor E. Salajegheh (Iran)

  Dr. M. Hadi (Australia)

  Professor G. Thierauf (Germany)

  Dr. O. Hasancebi (Turkey)

  Professor B.H.V. Topping (Hungary-United Kingdom)

  Dr. A. Iranmanesh (USA)

  Professor Y.M. Xie (Australia)

  Dr. A. Joghataie (Iran)

  Professor M. Yaghoubi (Iran)

  ____________________________________ 

  Manager : Azam Mennati Moheb 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10894.19293.fa.html
برگشت به اصل مطلب